Заштита на климата

 

 

Главната цел на проектите за мали хидроцентрали во Република Македонија е да се намалат стакленичките гасови преку одржливо производство на обновливи енергии.

Со користење на најновата технологија за хидроенергија во Македонија, ќе се преземе дополнителен важен чекор во зголемувањето на производството на обновлива електрична енергија. Ќе се промовира алтернатива на актуелната енергија која се базира фосил и ќе се подржи производството на хидроенергија.

(Белешка за Идеен Проект на Бајерн ЛБ, 2009)
back print top
PCC. synergies at work