Животна и социјална околина

 

 

PCC DEG Renewables GmbH се обврзува да ги проектира, гради и да оперира со своите хидроцентрали во согласност со важечките еколошки и социјални услови со што би се минимизирал потенцијалниот негативен ефект врз животната и социјалната околина до степен кој е разумен. На овој начин проектите ќе ги задржат позитивните резултати. Во оваа смисла, компанијата секогаш ќе работи во согласност со националните закони и правила на државата домаќин, а дополнително, таа е и обврзана да ги почитува германските и меѓународните стандарди.
back print top
PCC. synergies at work