Механизам на поплаки и жалби

 

 

РСС има воведено механизам на поплаки и жалби за да се осигури дека редовно одговара на сите грижи и поплаки на засегнатите странки, интересенти и заедници. За ваша информација , ве молам погледнете го подолу описот на процедурата за жалби и поплаки:

Слика - Дијаграм на процесирањето на поплаките


back print top
PCC. synergies at work