Регулативи PCC DEG Renewables GmbH

 

 

Хидроцентралите имаат позитивни ефекти ако се користат на одржливо ниво во поглед на екологијата и општеството.

Хидроенергијата создава чиста и обновлива енергија без да произведе какви било емисии на загадувачи на воздухот и климатски гасови. На овој начин, хидроенергијата придонесува во зачувувањето на животната средина, заштитата на климата и постигнувањето на еколошките цели на Европската Заедница.
PCC DEG Renewables GmbH се обврзува да проектира, гради и да ги оперира своите хидроцентрали во согласност со актуелните еколошки и социјални услови, при што ќе го минимизира потенцијалниот негативен еколошки и социјален ефект од проектите и истиот ќе го сведе на разумно ниво. На овој начин проектите ќе ги задржат позитивните резултати. Во оваа смисла, компанијата секогаш ќе работи во согласност со националните закони и правила на државата домаќин, а дополнително, таа е и обврзана да ги почитува германските и меѓународните стандарди.
Еколошките регулативи на PCC DEG Renewables GmbH, кон кои се обврзаа сите вработени на PCC DEG Renewables GmbH, сите проектни компании како и повеќето консултанти на РСС кои се инволвирани во проектите, можат да бидат симнати...
back print top
PCC. synergies at work