Општо за хидроенергија

 

 

Околу 70% од површината на земјата е покриена со вода. Таа отсекогаш претставувала централен ресурс во човековиот развој. Употребата на хидроенергијата бележи континуиран технички развој и во моментов претставува вториот најкористен извор на обновлива енергија во светот, веднаш зад цврстата биомаса. Од хидроенергијата се добива многу голем дел од обновливата енергија, со што се произведуваат 16.6% од светската потрошувачка и 92% од вкупната обновлива електрична енергија (ИЕА, 2003).
back print top
PCC. synergies at work