Намалување на влијанието

 

 

Со цел да се намали влијанието кое изградбата на малите хидроцентрали би можела да го има врз природната средина, беа преземени неколку мерки. Подолу следат повеќе информации за овие мерки.
back print top
PCC. synergies at work